Oplossingen

Deze pagina zullen wij gaan vullen met informatie over problematiek betreffende afdichtingen en welke oplossingen NMF kan bieden. O.a.:

Draaikoppelingen voor diepzee gebruik
De vraag kwam op ons bureau terecht om een swivel te construeren voor gebruik op een diepte van 2.200 m en met een mediumdruk van 320 bar. Voor deze specifieke vraag hebben we een draaikoppeling in Duplex staal geconstrueerd met een glijdende afdichting.
Ombouw standaard afsluiters naar TA-Luft standaard
De TA-Luft norm is een Duitse standaard om emissie van gassen en dampen naar de omgeving te minimaliseren. Eén van de gebieden waar dit een grote rol speelt zijn afsluiters. Een afsluiter heeft vaak een pakking als afdichting, die verslijt en verouderd en daardoor volume verliest, waardoor een emissie optreedt.
Oplossing: Het volumeverlies kan gecompenseerd worden door een monteur de bouten van de bril regelmatig te laten controleren en aandraaien. Dan heeft er echter al lekkage plaats gevonden. Door onze bevering te plaatsen blijft de pakkingset constant onder druk en zullen volume verliezen terstond gecompenseerd worden. Inclusief ingebouwde slijtage indicator ! Leverbaar met berekening en goedkeur door de TüV-Nord. In tankparken hoeven voor de ombouw van de afsluiters de tanks niet geleegd te worden !!
Hoge druk Warmtewisselaars met te korte standtijden
De afdichting tussen de pijpplaat en de romp in hoge druk en hoge temperatuur warmtewisselaars bestaat uit een inwendige flensverbinding met afdichting. De afdichting ondergaat permanent de maximale bedrijfsomstandigheden aan druk en temperatuur. Over het algemeen is een zeer kleine inbouwruimte aanwezig. Lekkages zijn slechts in uiterst kleine hoeveelheden toelaatbaar en natrekken van de bouten tijdens het bedrijf is onmogelijk. Door de zeer compacte bouwvorm wordt nagenoeg de gehele elasticiteit uit de flenzen genomen. Het probleem is dan ook, dat de afdichting faalt ver voordat een regulaire onderhoudsstop gepland is.
Oplossing: met de toepassing van het Carrier afdichtsysteem wordt bereikt, dat de lekkage tussen kamer en romp langdurig gereduceerd worden tot onder een toelaatbare waarde, waardoor de productreinheid vergroot en de milieubelasting beter beschermd wordt. De veiligheid van de gehele installatie wordt verbeterd door het vermijden van eventueel uittredende brandgevaarlijke en explosieve media. Het Carrier systeem bestaat uit een Carrier afdichting volgens het nevenkracht principe, spanschijven en spanbouten. Een volledige voorcalculatie, door de TüV-Nord gecontroleerd en afgestempeld, kan meegeleverd worden.
Resultaat: veel lagere cost-of-ownership, veel langere standtijd dus langere productie periode, grotere veiligheid voor mens en milieu.
Ingelopen assen door oliekeerringen
Een fenomeen dat vaak op assen gezien wordt bij het gebruik van oliekeerringen zijn inloopsporen. Doordat de druk van de dichtlippen op de as bij onze Lippendichtingen veel minder groot is, zal er geen inloop plaatsvinden.
Doordat de dichtlip op een andere plaats op de as loopt, hoeft de as bij inloopsporen niet gereviseerd te worden. Slechts schoonmaken, licht in oliën en het type BSB monteren. Als vuistregel geldt, dat de levensduur 3 keer langer is dan de voorheen gemonteerde oliekeerring.
Lekkende mangaten
Problemen met de dichtheid treden het meest op in het lage drukbereik, aangezien de afdichting voor de opname van hoge drukken met een relatief groot dichtvlak wordt uitgevoerd om gedurende het in bedrijf zijn niet overbelast te worden. Bij een drukval, die afdichting ondersteunend werkt, wordt daarbij vaak de minimaal benodigde vlaktedruk niet gehaald en wordt de afdichting uit de zitting geblazen.
Het EIT-concept bestaat uit afdichtingen met een smalle dichtvlak breedte volgens het nevenkracht principe. De drager van de afdichting verhindert daarbij een overbelasting van de afdichting in het hoge drukbereik. Het afdichtende materiaal is door de insluiting in een H-profiel uitblaas veilig ingepakt. Een in het zachte afdichtmateriaal ingelegde metaalversterking verhoogd de stabiliteit van de totale afdichting. Spanschijven zorgen voor de juiste voorspanning in het onderste drukbereik.
Resultaat: minder onderhoud, lagere cost-of-ownership, een afdichtsysteem, dat gedurende lange tijd probleemloos en lekvrij functioneert.
Lekkende afsluiters
De afdichting van afsluiters in olietanks dient op grond van het af te dichten medium, zoals benzine, olie of diesel afgedicht te worden volgens TA-Luft / VDI 2440. Daarbij worden aan de afdichtsystemen zeer hoge eisen gesteld.
Reden voor de lekkage en voor het te grote onderhoud is, dat een pakking in de loop van de tijd verouderd en aan slijtage onderhevig is. Beide veroorzaken een verlies aan volume van de pakking. Gevolg is, dat er een lekkage langs de pakking en de as optreedt en de snuffelaar een emissie detecteert. De oplossing is om een monteur regelmatig langs alle afsluiters te sturen boutspanning te controleren en om de gland aan te draaien. Dit kost veel tijd en is relatief kostbaar.
De oplossing is om een bevering aan te brengen. Hierdoor blijft de pakking, ook bij drukverlies, steeds onder de juiste voorspanning en zal lekkage uitblijven en is aandraaien niet nodig. Het calculatieprogramma van EIT kan exact berekenen welke bevering en afdichting aangebracht moet worden, zodat men aan de TA-Luft eisen voldoet. Wij laten de berekening controleren en afstempelen door de TüV-Nord, zodat u een gewaarmerkt document heeft voor alle identieke afsluiters.
Resultaat: afsluiters, die niet vervangen hoeven te worden door nieuwe afsluiters, die gasdichter zijn dan het oude systeem, die gecertificeerd kunnen worden ongeacht het merk, die visueel te inspecteren zijn op slijtage en daardoor ook niet onverwacht gaan lekken. Lagere cost-of-ownership door minder onderhoud en sterk verminderde emissie waarden.
Oliekeerringen onder druk
Dat oliekeerringen weinig van drukbelasting moeten hebben is bekend. Zelfs de speciale hoge druk uitvoeringen functioneren niet altijd even goed. Onze lipafdichting type BSB kan echter 15 bar druk aan met tegelijkertijd een toerental. Alles wat de high speed oliekeerring kan, kan de BSB beter en zonder inloop!
Stopbuspakking vervanger
Vanwege de capaciteiten van de Lipafdichtingen is het mogelijk om de stopbuspakking te vervangen door lipafdichtingen. Druk en toerental kunnen eenvoudig afgedicht worden. In het geval de boring te groot is, kan NMF een inzetcassette leveren, zodat het systeem gemakkelijk te verwisselen is. In geval van een abrassief medium dient de asbus gehard te worden. Hierbij dient acht geslagen te worden op de ruwheid van de as.